نام دوره:
    آموزش نامه نگاری رسمی و اداری 

زمان دوره :
    سی و پنج دقیقه

هزینه :
   20 هزار تومان


سرفصل های این دوره

tickساختار و ظاهر نامه های اداری ورسمی
tickاشتباهات متداول در نامه نگاری اداری و رسمی
tickنمونه های پرکاربرد از نامه های اداری و رسمی